QString< >QDateTime

2014年4月25日 由 Creater 留言 »

主要使用下面4个API即可。

QString toString ( const QString & format ) const
QString toString ( Qt::DateFormat format = Qt::TextDate ) const
QDate fromString ( const QString & string, Qt::DateFormat format = Qt::TextDate )
QDate fromString ( const QString & string, const QString & format )

特别是在使用数据库时,Qt的时间需要与数据库定义的时间格式相同才能互用。
1.QDateTime——>QString

QString strBuffer;
QDateTime time;
time = QDateTime::currentDateTime();
strBuffer = time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
// strBuffer = 2010-07-02 17:35:00

2.QString——>QDateTime
使用静态函数

QString strBuffer;
QDateTime time;
strBuffer = "2010-07-02 17:35:00";
time = QDateTime::fromString(strBuffer, "yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
广告位

评论已关闭.